Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Brucho Sports BV handelend onder de handelsnamen zwemshopgeel.be en op alle met Brucho Sport BV aangegane overeenkomsten.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.5 Onder 'koper' wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Brucho Sport BV in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder 'koper' ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1.6  Brucho Sport BV is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. 

1.7 Daar waar in deze Voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's, daaronder mede begrepen , de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

 

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Brucho Sport BV is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

2.2 Alle aanbiedingen van Brucho Sport BV zijn vrijblijvend en Brucho Sport BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen.

- een offerte door de koper is getekend en door Brucho Sport BV is ontvangen in geval door Brucho Sport BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ('bestelformulier') aan Brucho Sport BV via elektronische weg is verzonden en door Brucho Sport BV is ontvangen.

2.6 Een overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mail adres. 

2.7 Brucho Sport BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Brucho Sport BV dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.8 Koper en Brucho Sport BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.5, 2.6  en 2.7 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Brucho Sport BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Brucho Sport BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.10 Er kan geen clubkorting gegeven worden op reeds afgeprijsde producten. Wanneer deze toch wordt toegepast zal hiervoor een apparte betaallink gestuurd worden om de extra verkregen korting bij te passen zo niet wordt de bestelling geannulleerd. Dit omdat Brucho Sport BV geen extra korting mag geven op reeds gereduceerde prijzen.

 

Artikel 3 Prijzen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Brucho Sport BV in haar bevestiging conform artikel 2.6 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Brucho Sport BV worden gecorrigeerd. 

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Brucho Sport BV.

 

Artikel 4 Betaling 

4.1 Brucho Sport BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum. 

4.3 Bij niet of niet tijdige betaling door koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 

4.4 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Brucho Sport BV bent u een bedrag van twintig Euro (€20,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Brucho Sport BV haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.

4.5 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Brucho Sport BV als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet tijdige betaling is Brucho Sport BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.7 U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.

4.8 U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.9 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

4.10 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 30 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 30-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 5 Aflevering en leveringstermijnen.

5.1 Brucho Sport BV streeft ernaar om producten binnen 3 werkdagen af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd. Brucho Sport BV is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij Bpost, dan wel enige andere door Brucho Sport BV ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Brucho Sport BV.

5.2 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in België en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens 7 werkdagen zal zijn.

5.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen en door ons is geaccepteerd. Let op! Aangegeven levertermijn is altijd een schatting en wordt in werkdagen aangegeven.

5.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Brucho Sport BV overschreden wordt, zal Brucho Sport BV u hiervan, na kennisgeving door de betreffende leverancier, onmiddellijk schriftelijk (via telefoon of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Brucho Sport BV te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan Brucho Sport BV te melden. 

5.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden cq. afgeleverd op het postkantoor.

5.6 Artikel 5.5 geldt niet in het geval de koper ervoor gekozen heeft de bestelling op te halen en contant af te rekenen in de winkel of op het postkantoor. Het risico gaat dan pas over op de koper indien de bestelling daadwerkelijk door de koper ontvangen is.

5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 6 Afkoelingsperiode.

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren en heeft 14 dagen om de bestelling retour te melden. U heeft daarna het recht uw bestelling 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Brucho Sport BV geretourneerd worden.

Let op! Van dit herroepingsrecht  van 14 dagen zijn uitgezonderd de gevallen bepaald in artikel 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5.

6.2 De uitverkoopartikelen of aanbiedingen mogen niet geruild of teruggestuurd worden.

6.3 Bij gepersonaliseerde producten vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, ook ruilen is niet mogelijk.

6.4 Bij zwemkleding dat reeds in het water gebruikt is vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, artikel 7 is wel van toepassing.

6.6 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.2 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Brucho Sport BV te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Brucho Sport BV. De kosten van en het risico voor het retour zenden en de initiële bezorgkosten draagt u zelf. 

6.7 De bedragen die u heeft betaald op het moment dat u de overeenkomst met Brucho Sport BV ingevolge artikel 6.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Brucho Sport BV binnen 14 dagen nadat Brucho Sport BV het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen. 

6.8 Brucho Sport BV behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Brucho Sport BV of de leverancier van het product) is beschadigd. 

6.9 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Brucho Sport BV schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Brucho Sport BV u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Brucho Sport BV heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid.

8.1 Voor door Brucho Sport BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Brucho Sport BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. Op de eigen productie van Brucho Sport BV zit een garantietermijn van 6 maanden, tenzij hierna anders vermeldt.

8.2 Brucho Sport BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Brucho Sport BV. Brucho Sport BV is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Brucho Sport BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, geeft Brucho Sport BV geen garantie in de volgende gevallen:

- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Brucho Sport BV of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

- indien kleding niet is gewassen volgens de vermelde voorschriften op de website.

8.5 Vanwege de kwetsbaarheid van sublimatie en gaasstoffen, valt schade aan gesublimeerde kleding (o.a. turnpakken en badpakken) en schade aan gaasstoffen niet onder de garantie.

8.6 De koper is gehouden Brucho Sport BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Brucho Sport BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

8.7 Het is mogelijk dat Brucho Sport BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Brucho Sport BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud.

9.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Brucho Sport BV is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 

9.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 10 Overmacht.

10.1 In geval van overmacht is Brucho Sport BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

11.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Brucho Sport BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brucho Sport BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 

Artikel 12 Disclaimer.

12.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Brucho Sport BV steeds worden gewijzigd. 

12.2 De website van Brucho Sport BV en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Brucho Sport BV sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Brucho Sport BV onderhoudt beveiligt de website en inhoud. Brucho Sport BV geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Brucho Sport BV garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Brucho Sport BV of overeenkomsten gesloten met Brucho Sport BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hasselt, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Artikel 14 Persoonsgegevens (GDPR)

In het kader van de GDPR willen wij graag een aantal aspecten aan u bevestigen en met u overeenkomen. In het kader van deze overeenkomst verwerken wij persoonlijke gegevens. U bent in dit kader te kenmerken als verwerkingsverantwoordelijke en wij als verwerker.

 

Het betreft de volgende persoonsgegevens: 

 

-NAW-gegevens

-Geslacht

-Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen

 

De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van uw opdracht(en) aan ons zolang onze dienstverlening aan u (nog) voortduurt, loopt deze verwerkersovereenkomst ook door. In het kader van de GDPR zijn wij (mede) verantwoordelijk voor de geheimhouding en overigens een zorgvuldige bewaring c.q. verwerking van deze gegevens.

 

Wij zijn bekend met de GDPR en de andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy, en leven deze na. Wij hebben hiertoe de (passende) organisatorische en technische maatregelen getroffen die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Desgewenst lichten wij u graag verder in over hoe wij dat hebben geregeld en ingericht.

De betreffende persoonsgegevens worden uitsluitend en niet uitgebreider dan nodig verwerkt in het kader van de uitvoering van onderliggende opdracht(en) die wij schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Indien de persoonsgegevens door ons worden vastgelegd:

  1. de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.
  2. op uw verzoek zullen wij u inzage geven in de betreffende persoonsgegevens.
  3. op uw verzoek (schriftelijk of per e-mail) zullen wij de betreffende persoonsgegevens opzoeken, wijzigen of verbeteren.
  4. als de onderliggende opdracht wordt beëindigd zullen wij de betreffende gegevens vernietigen (c.q. originele, niet-digitale stukken retourneren) behoudens een bewaarplicht conform voor ons geldende wet- of beroepsregelgeving.

 

Wij kunnen (betrouwbaar te achten) derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat deze toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zelfs vastleggen en/of anderszins bewerken zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen zoals genoemd in deze verwerkersovereenkomst zullen naleven. 

 

Wij dragen zorg voor vertrouwelijkheid betreffende de persoonsgegevens, en verplichten onze medewerkers en eventueel derden (zoals externe systeembeheerders) die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens schriftelijk tot geheimhouding.

 

Wij dragen er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. 

Als er sprake is van een datalek*) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u daarvan onverwijld op de hoogte (ook als wij hiervan zelf een melding hebben gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventuele betroken personen**). 

Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze sub-bewerkers zijn geïnformeerd. Wij zullen u daarbij voorzien van de informatie die voor u (indien niet wij maar u formeel de verantwoordelijke bent voor de juiste bewaring en verwerking van de gegevens) redelijkerwijs nodig is om - indien nodig - een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken. 

Het inlichten kan om redenen van snelheid eerst mondeling gebeuren, maar zal door ons daarna direct ook schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Ook van de door ons naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen houden wij u op de hoogte, en verder van eventuele nieuwe ontwikkelingen rond het incident.

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt.

Van het voorgaande kunnen wij afwijken indien en voor zover wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen, bijvoorbeeld indien wij een bindend verzoek of opdracht hiertoe ontvangen van een daartoe bevoegde instantie. Als wij u volgens de regelgeving hiervan op de hoogte mogen stellen zullen wij dat (zo spoedig mogelijk) doen waar mogelijk zullen wij ook met u overleggen over de wijze waarop en welke persoonsgegevens wij ter beschikking zullen stellen.

Voorgaande bepalingen gelden tijdens maar ook (voor zover relevant) na eventuele afloop van de onderliggende overeenkomst.

en overigens bevestigen wij u bij te staan en ondersteuning te bieden bij het nakomen van alle verplichtingen rond de beveiliging van de persoonsgegevens, rond melding van eventuele datalekken, en rond (overige) verplichtingen die u in verband met de GDPR naar betrokkenen of toezichthouders heeft. 

 

* Een datalek wordt als volgt gedefinieerd: ‘Een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

** Het is onvoldoende helder wie bij een datalek primair verantwoordelijk is voor de eventuele melding(en). In die gevallen zullen wij de te volgen stappen uiteraard zorgvuldig met u afstemmen.

 

Artikel 15 Webpagina voor verenigingen/bedrijven.

De prijzen zijn inclusief BTW, de afgesproken kortingen voor de vereniging/bedrijf worden pas van kracht na het ingeven van de verkregen kortingscode. Achteraf kan deze korting niet meer gegeven worden.

 

Artikel 16 Klachtenregeling 

16.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

16.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

16.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

16.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 

16.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.